۳ روش برای ذخیره سازی داده‌ها

  1. متغیر‌‌‌ها
  2. آرایه‌ها
  3. ساختار‌‌ها