پس از دیدن ویدیو زیر می‌توانید اندیکاتور نمایش اسپرد روی چارت را بنویسید. علاوه بر آن از یاد می‌گیرید که هر متنی که خواستید در اندیکاتور یا اکسپرتتان اضافه کنید.
 

//+——————————————————————+
//| اتیکت(Label) |
//+——————————————————————+
bool Label(const long chart_ID=0, // ای دی چارت
const string name=”Label”, // اسم
const int sub_window=0, // شماره پنجره
const int x=0, // X فاصله محور
const int y=0, // Y فاصله محور
const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // انتخاب گوشه چارت
const string text=”Label”, // متن
const color clr=clrRed, // رنگ
const int font_size=10, // اندازه فونت
const string font=”Arial”, // فونت
const double angle=0.0, // زاویه نوشته
const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // نقطه اتکا نوشته
const bool back=false, // قرار گرفتن در پشت
const bool selection=false, // قابلیت حرکت
const bool hidden=true, // مخفی شدن از لیست
const long z_order=0) // اولویت برای کلیک ماوس
{
ResetLastError();
if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_LABEL,sub_window,0,0))
{
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
ChartRedraw();
return(true);
}
else
{
Print(__FUNCTION__,
“: failed to create => “,name,” object! Error code = “,GetLastError());
return(false);
}
}
//+——————————————————————+

مثال: ما می‌خواهیم اسپرد جفت ارزی که اندیکاتور یا اکسپرت روی آن اجرا شده است را ببینیم. برای اینکار باید تابع بالا را در جای مناسبش فراخوانی کنیم و ورودی‌های مناسب را برایش تعریف کنیم. می‌توانید به عنوان نمونه از کد زیر استفاده کنید.

Label(0,”spread”,0,150,150,CORNER_RIGHT_UPPER,”Spread : ” + IntegerToString(SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SPREAD)),clrBlack,14);

کد بالا به درستی در متاتریدر5 کار خواهد کرد. ولی در متاتریدر4 با یک خطایی مواجه می‌شوید. برای رفع خطا کافیه که کد زیر را قبل از فراخوانی تابع، بنویسید.

ObjectDelete(0,”spread”);