خط افقی

خط افقی

برای اینکه یک خط افقی به وسیله اکسپرت یا اندیکاتور داخل چارت بیندازیم باید دو اقدام انجام دهیم:

خط افقی

1- تابع خط افقی را در اکسپرت یا اندیکاتور کپی کنید

				
					//+------------------------------------------------------------------+
//| خط افقی (Horizontal Line)                    |
//+------------------------------------------------------------------+

bool Horizontal_Line(const long    chart_ID=0,    // ای دی چارت
         const string     name="HLine",   // اسم خط
         const int       sub_window=0,   // شماره پنجره
         double        price=0,      // قیمت قرار گیری خط
         const color      clr=clrRed,    // رنگ خط
         const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل خط
         const int       width=1,      // اندازه خط
         const bool      back=false,    // قرار گرفتن در پشت
         const bool      selection=true,  // قابلیت حرکت
         const bool      hidden=true,    // مخفی شدن از لیست
         const long      z_order=0)     // اولویت برای کلیک ماوس
 {

  ResetLastError();

  if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_HLINE,sub_window,0,price))
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }
   else {
   Print(__FUNCTION__,
       ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
   return(false);
     }
 }
 
				
			

2- فراخوانی تابع خط افقی و مقدار دهی آن

به تابع خط افقی، 11 ورودی دادیم که رو به روی هر ورودی نوشته‌ایم چه کاری برای ما انجام میدهد که شما بر حسب نیازتان بتوانید خط دلخواهتان را بکشید.

ولی مقدارهای مناسب را قرار داده ایم و شما فقط کافیه 3 ورودی را به دلخواهتان تغییر بدهید تا خط مد نظرتان کشیده شود.

 1. اسم خط : برای هر خط باید اسم منحصر به فردی انتخاب کنید.(دو خط نمیتوانند اسم یکسان داشته باشند.)
 2. قیمت: باید ورودی قیمت را خودتان تعیین کنید.
 3. رنگ خط : شما میتوانید اسم رنگ مد نظرتان را وارد کنید تا خط به رنگ دلخواهتان کشیده شود.(کافیه که اول اسم رنگ clr را تایپ کنید و سپس اسم رنگ را بنویسید.)

برای فراخوانی، کد زیر را در تابع OnInit کپی کنید.

				
					Horizontal_Line(0,"eurusd",0,1.16466,clrBlue,STYLE_SOLID,2);
				
			

شما میتوانید کد بالا را کپی کنید و فقط اسم و قیمت را عوض کنید تا خط مورد نظرتان کشیده بشود.

دیدگاه ها غیرفعال است